Regulamin

18 PIKNIK MALARSKI SIELSKIE KLIMATY

Piknik malarski to impreza rozwijająca aktywizację twórczą dzieci i młodzieży w zakresie malarstwa. Prace plastyczne zostaną wykonane w plenerze, poprzez rozwijanie umiejętności poszukiwania inspiracji w istniejących obiektach architektonicznych i sztuki stosowanej. Działania twórcze mają również na celu popularyzację zbiorów Parku Etnograficznego, jednocześnie przybliżenie kultury materialnej dawnych wieków na terenie Śląska.

MIEJSCE: Muzeum Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie – Skansen w Chorzowie

TERMIN: 5 października 2023 r.

WARUNKI: 

1. Do udziału zapraszamy dzieci i młodzież, studentów i osoby dorosłe, jak również całe rodziny. 

2. Zgłoszenie udziału można dokonać online: https://sielskie.plastyk.katowice.pl/ lub https://sielskieklimaty.plastyk.katowice.pl

opłata za udział: 15 zł płatne przy wejściu do Skansenu  opłata za opiekuna 1 zł

(W przypadku uczestnictwa grup, opiekun proszony jest o zebranie od grupy pieniędzy i zakup biletu na określoną ilość osób).

3. Biorąc udział w Konkursie, uczestnik akceptuje jego Regulamin co potwierdza Kartą Zgłoszenia (zgłoszenie on-line) i Oświadczeniem (pobierz załącznik).

4. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnego wykorzystania nadesłanych prac na wystawach i publikacjach promujących jego działalność kulturalną.

5. Udział w konkursie uważany będzie za uznanie warunków regulaminu, wyrażenie zgody

na publikowanie danych osobowych zgodnie z art. 7 ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych osobowych nr 2016/679. Jednocześnie Organizator informuje, że dane osobowe uczestników będą przetwarzane i przechowywane przez PLSP tylko na czas konkursu i do celów związanych z jego realizacją.

6. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na ujawnianie do celów reklamowych

i marketingowych Organizatorów Konkursu ich danych osobowych za pomocą środków masowego przekazu lub środków elektronicznych. W przypadku braku wyrażenia takiej zgody nie są oni uprawnieni do udziału w Konkursie.

7. We wszystkich sprawach nieuregulowanych regulaminem zadecyduje Organizator. Organizator zastrzega sobie również prawo ostatecznej interpretacji postanowień zawartych w regulaminie.

Tematem twórczych działań będzie: pejzaż, architektura, wnętrza obiektów architektonicznych. Prace malarskie wykonujemy w dowolnej technice malarskiej na otrzymanym wcześniej podobraziu malarskim. Prosimy o zabranie przyborów malarskich. Każdy uczestnik po wykonaniu pracy, podpisuje ją i pozostawia w punkcie odbioru prac przy wyjściu. W miarę możliwości prosimy zabrać ze sobą sztalugi, krzesła plenerowe, karimaty, koce itp. Prace malarskie ocenione zostaną przez Jury składające się z artystów plastyków. Autorzy najciekawszych prac zostaną uhonorowani Nagrodami. Nagrodzone prace pozostają własnością Organizatorów, pozostałe prace będzie można odebrać po zakończeniu wystawy w siedzibie szkoły, najpóźniej do końca listopada br.

Prace oceniane będą według następujących kategorii wiekowych:

  • kategoria I dzieci do lat 14 
  • kategoria II młodzież do lat 20 
  • kategoria III szkoły plastyczne 
  • kategoria IV kategoria OPEN

TERMINARZ:

• Przyjmowanie zgłoszeń – do 2 października 2023 br. poprzez formularz dostępny na stronie https://sielskie.plastyk.katowice.pl lub https://sielskieklimaty.plastyk.katowice.pl

• Termin pikniku 5 października 2023 r.

• Powiadomienie o wynikach obrad jury 11 października 2023 r. 

• Zamknięcie wystawy poplenerowej oraz wręczenie nagród odbędzie się 27 października o godzinie 12:00 w galerii Państwowego Liceum Sztuk Pięknych im. Józefa Pankiewicza w Katowicach, ul. Ułańska 7a (os. 1000-lecia).

• Czas trwania wystawy 11.10.2023–27.10.2023 r. w galerii PLSP w KATOWICACH

PLAN PIKNIKU:

• od godz. 10:00 | wejście do: MGPE Skansen w Chorzowie – przy bramie odbiór identyfikatorów i podobrazi ( możliwość pobrania i wypełnienia oświadczeń na miejscu)
• 10:00–15:00 | czas trwania pleneru. Podczas działań malarskich przewidujemy imprezy towarzyszące m.in. zabawy dla najmłodszych, ognisko. Wszystkim uczestnikom pikniku zapewniamy podobrazie oraz poczęstunek. Po zakończeniu działań malarskich uczestnicy oddają zrealizowane prace malarskie w celu ich oceny (przy bramie). 

Organizatorzy:

  • Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych im. Józefa Pankiewicza w Katowicach
  • Chorzowskie Centrum Kultury
  • Muzeum Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie

Zgłoszenie jest równoznaczne z przyjęciem Regulaminu Pikniku. 

Informacji udziela: mgr Joanna Barnaś-Wójcik kom. 600 930 228, tel./fax 32 / 254-24-22, e-mail: sielskie@plastyk.katowice.pl

POBIERZ:

Oświadczenie – zgoda na publikację dzieła i wizerunku (plik WORD – *.docx) – oświadczenie jest konieczne do uczestnictwa w konkursie!!!